Psychoterapia s dospelými

              ” If I am not for myself, who will be for me?
              If I am for myself only, what am I?
           If not now, when?”   (Rabi Hillel)

Gestaltpsychoterapia je psychoterapeutický smer, ktorý by sa dal popísať nasledujúcimi charakteristikami:

  • Zameriava sa na aktuálne zážitky, ktoré sa vynárajú „tu a teraz“. Kladie dôraz na uvedomovanie, fenomenológiu a paradoxný princíp zmeny (zmena nastáva vtedy, keď sa prestaneme o zmenu usilovať, ale staneme sa naplno tým, čím sme – prijmeme seba so všetkými našimi časťami).

Gestalterapia vo všeobecnosti predpokladá, že všetci ľudia potenciálne majú všetky schopnosti, aby vyriešili svoje problémy alebo čelili svojim ťažkostiam. Niekedy však ľudia uviaznu a potrebujú s niečím pomôcť. Svoju úlohu ako terapeuta tu vnímam v tom, aby som pomohla klientom (aj detským) zreteľnejšie vnímať svoju situáciu a experimentovať s hľadaním nových riešení alebo spôsobov ako čeliť problémom.

Gestalterapia je humanistická/existenciálna terapia, ktorá verí v to, že ľudia sa narodili so zdrojmi a schopnosťami byť v uspokojivom kontakte s druhými ľuďmi a s prostredím, aby mohli viesť spokojný tvorivý život. Niekedy sa pod vplyvom okolností, alebo v detstve tento proces niečo naruší a človek uviazne v strnulých vzorcoch správania.

AKO PREBIEHA PRVÉ STRETNUTIE?

“Prvé stretnutie” zvyčajne prebieha na 3-4 terapeutických sedeniach. Je to čas, kedy sa lepšie spoznáme. Ja ako terapeutka mám šancu  lepšie vás spoznať, aj povahu vášho problému, urobiť si prvotný názor a diagnostickú úvahu o tom, s čím prichádzate do terapie. Vy máte šancu vidieť môj spôsob práce, aj to, či vám ako terapeutka vyhovujem. Spoločne pracujeme na zadefinovaní vašich cieľov v terapii. Keď sa vyjasnia tieto počiatočné otázky, dohdoneme sa na ďalšej práci. Niekedy sa stane, že z určitých dôvodov nemôžem s klientom pracovať, vtedy sa budem snažiť odporučiť vám inú terapeutku alebo terapeuta.

Psychoterapeutická hodina trvá 50 min.